CSR og Åpenhetsloven

Vi bryr oss

Nokas Verdihåndtering AS (Nokas) er datterselskap av Avarn Security AS og bidrar i konsernets felles Compliance arbeid.

Når det gjelder CSR og Åpenhetsloven kan Nokas bekrefte at arbeidet med kartlegging av internt arbeid, samt kartlegging av leverandørkjeder og forretningspartnere, for å bidra til å fremme respekt for grunnleggende men­neskerettigheter og anstendig arbeid, er iverksatt.

Vi tar utgangspunkt i at regjeringen i dag forven­ter at alle norske selskaper opptrer ansvarlig, kjenner til og etterlever FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.

 

Kunde og leverandør

Nokas vil sikre allmenhetens tilgang til informasjon og vil imøtekomme alle spørsmål knyttet til Åpenhetsloven.  Som kunde og leverandør av Nokas kan du være trygg på at vår virksomhet vil ivareta alle lovkrav og regulatoriske krav, ref. https://www.forbrukertilsynet.no/apenhetsloven.

Loven pålegger virksomheter å gjennomføre aktsomhetsvurderinger som skal redegjøres for i en rapport som legges frem. Rapporten vil offentliggjøres på https://www.nokas.no/om-oss/ senest 30. juni 2023. Aktsomhetsvurderinger er en dynamisk og pågående prosess som har som mål om ansvarliggjøring av næringslivet og å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

 

CSR (Corporate Sosial Responibility)

Nokas er en del av samfunnets infrastruktur, og vi tar dette ansvaret på alvor. Vi skal være en sentral aktør og pådriver i verdihåndteringsbransjen ved å sørge for at vårt arbeid bidrar til økt bærekraft, positiv miljøpåvirkning, etisk ansvar, filantropiske bestrebelser samt være bevisst det økonomiske ansvaret som ligger i dette.

 

Forretningsfilosofi og verdier

Vår forretningsfilosofi er bygget på et sett med kjerneverdier som er grunnlaget for selskapets utvikling og suksess. Våre verdier er Handlekraft, Engasjement, Pålitelighet og Samarbeid. Som ansatt i Nokas Verdihåndtering AS har vi krav på oss til å etterleve følgende punkter:

 • Våre aktiviteter skal på ingen måte komme i konflikt med internasjonalt anerkjente menneskerettighetskonvensjoner 
 • Vi vil utføre vårt arbeid med respekt for- og med hensyn til miljøet 
 • Vi er en samfunnsengasjert virksomhet, og skal være en aktiv medspiller innen den samfunnsdebatten som berører våre virksomheter
 • Vi er forpliktet til å ha en høy etisk standard i all vår virksomhet for å sikre en høy grad av integritet hos våre ansatte og hos selskapet
 • Vi tar sterk avstand fra enhver form for korrupsjon og bestikkelser
 • Vi setter høye krav til våre leverandører basert på vårt eget etiske fundament
 • Vi forholder oss fullt ut til alle relevante nasjonale og internasjonale lover og vi skal utøve vårt virke i samsvar med lokale retningslinjer og reguleringer, inkludert det som er bransjespesifikt
 • Vi respekterer de fire grunnleggende prinsippene for ansettelsesforhold; frihet til å organisere seg, retten til kollektive forhandlinger, frihet til å velge om man vil være ansatt uten bruk av tvang eller barnearbeid, og at ingen ansatte i Nokas skal diskrimineres på bakgrunn av kjønn, farge, etnisitet, kultur, religion, seksuell legning eller funksjonshemming
 • I Nokas skal det være reell likestilling

 

 Nokas er forpliktet til følgende aktiviteter: 

 • Utføre arbeid i henhold til denne policy og vårt etiske fundament (Code of Conduct)
 • Varsle om kritikkverdige forhold 
 • Bidra til en bærekraftig utvikling 
 • Utføre leverandørvurdering basert på vårt etiske fundament (Code of Conduct) 
 • Utføre samsvarsvurdering mot internasjonale og nasjonale lover og forskrifter 

 

Sertifiseringer og godkjenninger i Norge  

 • ISO 14001 Ytre miljø
 • Godkjent vaktselskap
 • Avarn OMC er en FG godkjent alarmstasjon
 • Avarn ITs tredjepart er sertifisert i ISO 27001 Informasjonssikkerhet

 

Dagens fokusområder  

 • Forankre ansvarlighet i organisasjonen 
 • Etablere rutiner og retningslinjer
 • Etablere rutiner for håndtering av informasjonsplikten
 • Starte aktsomhetsvurderingen av våre leverandører