CSR og Åpenhetsloven

Vi bryr oss

Nokas Verdihåndtering AS (Nokas) er datterselskap av Avarn Security AS og bidrar i konsernets felles Compliance arbeid.

Når det gjelder CSR og Åpenhetsloven kan Nokas bekrefte at arbeidet med kartlegging av internt arbeid, samt kartlegging av leverandørkjeder og forretningspartnere, for å bidra til å fremme respekt for grunnleggende men­neskerettigheter og anstendig arbeid, er iverksatt.

Vi tar utgangspunkt i at regjeringen i dag forven­ter at alle norske selskaper opptrer ansvarlig, kjenner til og etterlever FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.

 

Kunde og leverandør

Nokas vil sikre allmenhetens tilgang til informasjon og vil imøtekomme alle spørsmål knyttet til Åpenhetsloven.  Som kunde og leverandør av Nokas kan du være trygg på at vår virksomhet vil ivareta alle lovkrav og regulatoriske krav, ref. https://www.forbrukertilsynet.no/apenhetsloven.

Loven pålegger virksomheter å gjennomføre aktsomhetsvurderinger som skal redegjøres for i en rapport som legges frem. Redegjørelsen er offentliggjort her https://www.nokas.no/om-oss/redegjorelse-apenhetsloven/. Aktsomhetsvurderinger er en dynamisk og pågående prosess som har som mål om ansvarliggjøring av næringslivet og å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

 

CSR (Corporate Sosial Responibility)

Nokas er en del av samfunnets infrastruktur, og vi tar dette ansvaret på alvor. Vi skal være en sentral aktør og pådriver i verdihåndteringsbransjen ved å sørge for at vårt arbeid bidrar til økt bærekraft, positiv miljøpåvirkning, etisk ansvar, filantropiske bestrebelser samt være bevisst det økonomiske ansvaret som ligger i dette.

 

Sertifiseringer og godkjenninger i Norge  

  • ISO 14001 Ytre miljø
  • Godkjent vaktselskap
  • Avarn OMC er en FG godkjent alarmstasjon
  • Avarn ITs tredjepart er sertifisert i ISO 27001 Informasjonssikkerhet