På Nokas bryr vi oss om människor och värden

Hjälp oss att göra rätt

Vi är stolta över arbetet vi utför varje dag - året om. Därför är det viktigt för Nokas att göra rätt, och en del i detta är att ha en rapportingsrutin för whistleblower-ärenden.

Whistleblowing är till för att rapportera brottsliga handlingar som man misstänker har begåtts, sanktionerats, eller medvetet förbisetts av, personer i ledande ställning eller nyckelpersoner.

Med person i ledande ställning avses:

  • Ledamot i Nokas koncernstyrelse
  • Medlem i Nokas koncernledning
  • Person som rapporterar till någon i koncernledningen
  • Verkställande direktör i Nokas-koncernens dotterbolag

Med nyckelperson menas en anställd som har möjlighet att självständigt fatta avgörande beslut för företaget. Följande är exempel på handlingar som kan vara föremål för rapportering genom whistleblowing:

  • Ekonomisk brottslighet som mutor, bestickning, bedrägeri och förfalskning
  • Betydande brister i säkerheten på arbetsplatsen
  • Betydande överträdelser av miljöregler och förorening av miljön
  • Allvarliga former av diskriminering och trakasserier

Rapporteringsrutinen kan användas av anställda i Nokas nordiska företag, samt kunder, leverantörer och andra intressenter med anknytning till dessa företag, och följer gällande lagar och förordningar i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Här lämnar du din anonyma rapport


Följ de enkla anvisningarna för att rapportera ditt ärende.

Din rapport hanteras anonymt.

Önskar du lämna kontaktuppgifter så finns möjligheten.

Rapporten skickas till Nokas HR-avdelning. De granskar och bedömer hur ärendet ska hanteras.