Hvitvasking og terrorfinansiering

Vi bryr oss

Økonomisk kriminalitet som hvitvasking og terrorfinansiering er et stort samfunnsproblem og er straffbart i Norge. Nokas Verdihåndtering AS arbeider målrettet med å forhindre at våre produkter og tjenester benyttes til kriminell aktivitet.

Vi arbeider systematisk for at du som kunde skal opprettholde din tillit til oss ved at vi jevnlig utfører KYC (Know Your Customer / Kjenn din kunde) prosedyrer mot alle våre kunder. Vi melder alle mistenkelige transaksjoner til EFE Enheten for finansiell etterretning / Økokrim, og har ett høyt søkelys på datasikkerhet.

Nokas forventer at du som kunde er kjent med og følger gjeldende regler og rutiner for antihvitvasking og antiterrorfinansiering.

Les mer om hvordan Nokas arbeider for å bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering

Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering:
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-01-23?q=hvitvasking%20og%20terror

Økokrim:
https://www.okokrim.no/hvitvasking.549310.no.html

Rapportere mistenkelige forhold (MT-rapport) til EFE ( Enheten for finansiell etterretning):
https://www.okokrim.no/rapporter-mistenkelige-forhold-til-efe.562409.no.html